Bol u laktu desne ruke

Bol u laktu desne ruke

Bol u laktovima obi・no dolazi od napetih ili zapaljenih mekih tkiva kao 邸to su tetive. Ovu bol u laktu mo転ete tretirati sa lekovima protiv bolova koje mo転ete na・i u apotekama, i dobiti bez recepta; kao i kroz nekoliko dana odmora, i mo転da vam ne・e trebati odlazak lekaru. Va転no je da se ne odmarate predugo, jer nedostatak kretanja prouzrokuje zatezanje zgloba, a mi邸i・i oko va邸eg lakta slabe, 邸to pove・ava mogu・nost da ・ete imati jo邸 simptoma. Lekari dijagnostifikuju bolove lakta uglavnom fizi・kim pregledom.

Radiolo邸ke tehnike kao 邸to su rendgenska slika i MRI magnetna rezonanca ・esto se koriste za odre・ivanje strukture lakta. Za ve・inu bolesnika s bolovima u laktu, ako se le・e brzo i na odgovaraju・i na・in, prognoza je vrlo dobra.

Prognoza se smanjuje ako je bol u zglobovima postala hroni・na ili je posledica postupka koji mo転e biti progresivan ako se ne le・i. Mogu・e je smanjiti ili ・ak spre・iti neke slu・ajeve bolova u laktovima, dok za neke druge uzroke, kao 邸to je autoimuna bolest, mogu・e je smanjiti bolove, ali prevencija je malo verovatna. Postoje mnogi uzroci bolova u laktovima, ali ve・ina ih je zbog prekomerne upotrebe ili naprezanja zgloba, obi・no zbog posla, ali i kod sportista ili nesre・a.

Pojava burzitisa lakta se de邸ava kod ponavljaju・ih i dugotrajnih optere・enja burze, npr. Razvoju burzitisa doprinosi i neadekvatan oporavak posle npr. Burzitis se le・i lekovima protiv bolova i upala i uglavnom prolazi kroz nekoliko nedelja.

Va転no je mirovanje i ustezanje od svih fizi・kih aktivnosti. Bol se javlja postepeno i 邸iri ka spolja邸njoj strani podlaktice ・・ ispod lakta.

Bol u laktu desne ruke

Na dodir ovo mesto je veoma osetljivo, bolno, a ruka se te邸ko ispravlja u laktu. Da se radi o ovoj bolesti dijagnozu mo転e dati isklju・ivo lekar nakon detaljnog pregleda, sugeri邸u・i odmaranje i izostanak svake aktivnosti. Teniski lakat naj・e邸・e se javlja kod sportista ・・ tenisera, ali i kod npr. Bol poga・a unutra邸nji deo lakta. Simptomi se razvijaju postepeno, ali vremenom pacijenti ose・aju bol i prilikom jednostavnog podizanja ・a邸e ili 邸olje, pa i samim rukovanjem sa nekom osobom.

Osteoartritis je naj・e邸・i oblik artritisa i on mo転e uticati ili samo na lakat ili na niz zglobova. Reumatoidni artritis tako・e obi・no uti・e na lakat. Artritis tako・e mo転e uzrokovati krutost. Iako krutost ne uzrokuje bol, mo転e vam dati ose・aj nelagode. Prva stvar koju treba uraditi ako imate bol u laktovima je promena ili prilago・avanje bilo kog pokreta koji mogu uzrokovati simptome ili ga pogor邸ati.

Ako mislite da bi va邸 rad mogao biti glavni uzrok va邸eg bola, pogotovo ako se radi o ponavljaju・im pokretima, razgovarajte sa profesionalnim terapeutom, koji ・e vas savetovati kako da promenite svoje kretnje lakta. Jednostavni lekovi protiv bolova kao 邸to je paracetamol analgetik mogu pomo・i u ubla転avanju bola u laktovima. Trebalo bi da ih koristite kada vam zatrebaju, ali najbolje je da ih uzimate pre nego 邸to bol postane veoma jaka.

Va転no je da ih uzimate redovno i po preporu・enoj dozi, ali ne biste trebali previ邸e ・esto da ih koristite. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi NSAID kao 邸to je ibuprofen, koje mo転ete kupiti u apoteci, tako・e mogu pomo・i da smanjite bol u laktovima. Mo転ete koristiti ove lekove protiv bolova za kratak tretman od oko nedelju do 10 dana, ali ako vam u tom periodu nisu pomogli potrebno je da se javite svom lekaru.

NSAID mogu izazvati probleme sa digestivnim taktom poreme・aji stomaka, slabost…, tako da treba voditi ra・una da se ti lekovi ・esto ne koriste. NSAID tako・e ima.

Bol u Laktovima: Naj・e邸・i Uzroci i Kako ga Pravilno Tretirati | Prirodno Le・enje

Ostavite odgovor

Tako se teniski

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *