Bol u ramenom zglobu

Bol u ramenom zglobu

Program postepenog povećanja intenziteta vežbi sa ciljem da se vrati obim pokreta i funkcija ramena, radi  što boljeg oporavka i bez ograničenja u svakodnevnim aktivnostima. U Euromediku se lečenje sprovodi veoma uspešno sa svim predviđenim terapijskim procedurama i po standardizovanom  terapijskom protokolu. Skip links Skip to primary navigation Skip to content. Prethodni članak Prethodni članak Reumatologija i fizikalna medicina — Ruptura mišića. Sledeći članak Sledeći članak Reumatologija i fizikalna medicina — Algodistrofični sindrom.

Povezani članci. Bolno rame može biti i posledica povrede, a nekada se javlja samo od sebe i nema očiglednih uzroka. Kod akutnog impindžmenta dolazi do iritacije sluzne kesice bursitis koja se nalazi neposredno iznad zgloba ramena i karakteriše se njenim zadebljanjem i povećanom količinom tečnosti u njoj. Stanje je obično reverzibilno, tj. Ukoliko se bolno rame ne leči, stanje može preći u hroničnu fazu u kojoj je sluzna kesica zadebljala, ponekad ispunjena tečnošu, a moguća je pojava koštanih izraslina na kosti koja natkrovljava rame acromion.

Stanje je irevrezibilno.

Kako se riješiti boli u ramenu – DOM INFO |

Tada se može javiti iritacija, a u težim slučajevima i raskid tetive rotatorne manžetne supraspinatusa. Specificno stanje je impindžment kombinovan sa pojavom kalcifikata u tetivi rotatorne manžetne kalcificirajući tendinit, tendinitis calcarea.

Pri gnječenju tetive je moguće da se on izlije u burzu i da prouzrokuje veoma jake bolove. Bol u ramenu je glavni simptom. U početku je najjači pri podizanju ruke iznad nivoa ramena, a naročito pri pokretu koji liči na bacanje lopte.

Pacijent se obično u ovoj fazi ne javlja lekaru jer je očekivanje da će stanje proći samo od sebe, što se često i dešava. Bol može da se širi niz ruku sve do šake ili ka vratu. Vremenom može doći do hroničnog stanja u kome je bol u ramenu manje—više konstantan, a pojačava se pri aktivnostima. Ukoliko se ovo stanje adekvatno ne leči, može doći do oštećenja tetiva rotatorne manžetne.

Dolazi do otoka u mišićima što dalje izaziva sekundarne probleme, kao što su smanjena cirkulacija krvi u mišićima i njihova atrofija. Sve ovo dovodi do slabljenja snage mišića ramena. Mišići postaju napeti i upada se u začarani krug koji vodi sve većem bolu i smanjenju aktivnosti u ramenu.

Cilj terapije jeste smanjenje, odnosno otklanjanje bola u ramenu i uspostavljanje normalne funkcije ramena. Prilikom određivanja tretmana, treba uzeti u obzir starosnu dob, aktivnosti pacijenta i opšte zdravstveno stanje.

Blokada ramena — daje se u sluznu kesicu, najbolje pod kontrolom ultrazvuka. Bolovi povezani s zapaljenjem burze tako・e su ・esti u ramenu.

Bol u ramenom zglobu

Burza je mala kesica ispunjena te・no邸・u koja smanjuje trenje izme・u dve strukture, kao 邸to su kosti, mi邸i・i i tetive. U ramenu, burza koja le転i izme・u tetive okvira za rotaciju i ko邸tanog vrha ramena mo転e se upaliti, naj・e邸・e s ponavljaju・im pokretima.

Ligamenti su mekana tkiva koja povezuju kosti. Oni pru転aju stabilnost ramenu tako 邸to dr転e kosti na mestu na kojem trebaju da budu. Fleksibilno tkivo koje poma転e u odr転avanju ramena na mestu ・・ labrum, ・mo転e postati rastrgano. Direktni udarac u rame mo転e rezultovati bolom, a to se ・esto doga・a kod ljudi koji se bave sportom, ali mo転e se tako・e pojaviti i kao rezultat samog pada.

Problemi sa zglobovima i nervima na vratu i gornjem delu le・a tako・e mogu biti izvor bola u ramenima. Ovaj nerv mo転e biti povre・en kao posledica dislokacije ramena ili lomljenje nadlaktice i mo転e uzrokovati slabost u pomeranju ruku od tela. Osobe s bolovima u ramenu mogu do転iveti bol duboko u ramenu, na le・ima ili na prednjem delu ramena i na gornjem delu ruke. U nekim uslovima mo転e do・i do smanjenja pokreta, a pomeranje ramena mo転e uzrokovati ose・aj bola.

Sprovo・enje temeljnog fizi・ko ispitivanja, kao i preko postavljenih pitanja o eventualnim nedavnim povredama ili drugim zdravstvenim uslovima lekar ・e utvrditi ta・an uzrok va邸eg stanja i iz tih informacija utvrditi na・in le・enja. Budu・i da je bol u ramenu jedna od naj・e邸・ih stanja u ortopedskom svakodnevnom 転ivotu, pregled i dijagnoza su rutinski postupci.

Bol u ramenom zglobu

X-zraci pru転aju slike kostiju i zglobova. Oni mogu pokazati sve promene uzrokovane nekom bole邸・u, npr. Ultrazvuk se koristi za posmatranje mekih tkiva od povr邸ine ko転e do povr邸ine kostiju. Pregled je potpuno bezbolan, nije 邸tetan za ljudski organizam i nalaz se dobija odmah nakon pregleda. CT i MRI. Kompjuterizovana tomografija CT i snimanje magnetskom rezonancijom MRI obi・no nisu prvi testovi koji se koriste za istra転ivanje bola ramena.

Mogu se koristiti kada se sumnja na prelom ili je uklju・ena nesre・a. To ・e pomo・i u odre・ivanju opsega povrede i je li potrebna daljnja procena i le・enje hirurga. Jedan od prvih pristupa le・enju bolova u ramenu uklju・uje fizikalnu terapiju i modifikovanje aktivnosti koje pogor邸avaju bol. Fizioterapeutska ve転ba ・e nastojati da re邸i probleme kao 邸to su krutost i slabost, kao i vratiti snagu i pokretljivost va邸ih zglobova i mi邸i・a.

Led se primenjuje u roku od 48 sati od povrede, kako bi smanjili otok, dok se toplotni tretman uglavnom koristi kod hroni・nih slu・ajeva za podsticanje protoka krvi i opu邸tanje tkiva. U slu・aju bolova u ramenima va転no je da zglob miruje, kako bi smanjili akutnu upalu, ali nikako ne treba u tome preterivati, ne treba odmarati predugo, jer to sa druge strane mo転e dovesti do uko・enosti zgloba.

Lekovi kao 邸to su paracetamol i niske doze anti-inflamatornih lekova mogu biti korisni u kontroli bola dok radite na odr転avanju i vra・anju pokreta i funkcije, me・utim, ako imate visoki krvni pritisak ili sr・anu ili bubre転nu bolest, obavezno se obratite svom lekaru pre upotrebe tih lekova.

Lekovi se ne smeju smatrati dugoro・nim re邸enjem za otklanjanje bola u ramenu. Ako vam se bol nastavlja, i nakon du転eg uzimanja lekova, raspitajte se o drugim mogu・nostima le・enja.

Iako je va転no da razumete da svi lekovi imaju nuspojave, za ve・inu ljudi oni su jedino sredstvo za smanjenja bola i oni ih uglavnom dobro podnose. U slu・ajevima smrznutog ramena mo転e se predlo転iti hidrodilatacija.

Bol u lijevom ili desnom ramenu – uzroci i liječenje | Kreni zdravo!

To je ubrizgavanje te・nosti fiziolo邸ki rastvor i steroidi u zglob. Postoje dokazi koji podupiru ovaj tretman za olak邸anje simptoma i bo.

Ostavite odgovor

CT i

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *