Jak bol u levom laktu

Jak bol u levom laktu

Zapaljenje lakatnog zgloba artritis se može pojaviti kao rezultat mnogih sistemskih oblika artritisa, uključujući reumatodni artritis, osteoartritis, giht, psorijatični artritis, ankilozni spondilitis i reaktivni artritis. Generalno, sva ova zapaljenja su povezana sa znacima upale zgloba lakta, uključujući vrelinu, oticanje, osetljivost, bol u levom ili desnom laktu, u zavisnosti od mesta upale, kao i smanjeni opseg kretnji levog ili desnog lakta.

Infekcija lakatnog zgloba sa bakterijama septički artritis nije tako uobičajena pojava. Najčešće se vidi kod pacijenata sa oslabljenim imunološkim sistemom ili dijabetesom, kao i kod onih koji uzimaju kortizonske lekove ili kod intravenoznih narkomana. Bakterije koje izazivaju infekciju su obično stafilokoke i streptokoke. Vendoksin ® gel se preporučuje kod svih tegoba hronične venske insuficijencije: proširenih vena, pojave ispucalih kapilara, poremećaja periferne cirkulacije, prevarikoznog sindroma, postflebitičkog sindroma, površinske tromboze, flebitisa, tromboflebitisa, burzitisa i tendovaginitisa.

Efikasan je u slučaju sportskih i drugih povreda nagnječenja, distorzije, istegnuća tetiva mišića i ligamenata zglobova i hematoma.

Jak bol u levom laktu

Povrede lakta Tendinitis. Artritis lakta Zapaljenje lakatnog zgloba artritis se može pojaviti kao rezultat mnogih sistemskih oblika artritisa, uključujući reumatodni artritis, osteoartritis, giht, psorijatični artritis, ankilozni spondilitis i reaktivni artritis. Inficirani lakatni zglob Infekcija lakatnog zgloba sa bakterijama septički artritis nije tako uobičajena pojava.

Za ve・inu bolesnika s bolovima u laktu, ako se le・e brzo i na odgovaraju・i na・in, prognoza je vrlo dobra. Prognoza se smanjuje ako je bol u zglobovima postala hroni・na ili je posledica postupka koji mo転e biti progresivan ako se ne le・i. Mogu・e je smanjiti ili ・ak spre・iti neke slu・ajeve bolova u laktovima, dok za neke druge uzroke, kao 邸to je autoimuna bolest, mogu・e je smanjiti bolove, ali prevencija je malo verovatna.

Postoje mnogi uzroci bolova u laktovima, ali ve・ina ih je zbog prekomerne upotrebe ili naprezanja zgloba, obi・no zbog posla, ali i kod sportista ili nesre・a. Pojava burzitisa lakta se de邸ava kod ponavljaju・ih i dugotrajnih optere・enja burze, npr. kod ・estih udaraca na laktove, oslanjanja na laktove u du転em vremenskom periodu, ali mo転e nastati i nakon udarca ili pada.

Razvoju burzitisa doprinosi i neadekvatan oporavak posle npr. treninga, slabih mi邸i・a, nezagrevanja pre treninga, preteranog napora, itd. Burzitis se le・i lekovima protiv bolova i upala i uglavnom prolazi kroz nekoliko nedelja. Va転no je mirovanje i ustezanje od svih fizi・kih aktivnosti.

Bol se javlja postepeno i 邸iri ka spolja邸njoj strani podlaktice ・・ ispod lakta. Na dodir ovo mesto je veoma osetljivo, bolno, a ruka se te邸ko ispravlja u laktu. Da se radi o ovoj bolesti dijagnozu mo転e dati isklju・ivo lekar nakon detaljnog pregleda, sugeri邸u・i odmaranje i izostanak svake aktivnosti. Teniski lakat naj・e邸・e se javlja kod sportista ・・ tenisera, ali i kod npr. daktilografa, vodoinstalatera, stolara, i dr. Bol poga・a unutra邸nji deo lakta. Simptomi se razvijaju postepeno, ali vremenom pacijenti ose・aju bol i prilikom jednostavnog podizanja ・a邸e ili 邸olje, pa i samim rukovanjem sa nekom osobom.

Osteoartritis je naj・e邸・i oblik artritisa i on mo転e uticati ili samo na lakat ili na niz zglobova. Reumatoidni artritis tako・e obi・no uti・e na lakat.

Jak bol u levom laktu

Artritis tako・e mo転e uzrokovati krutost. Iako krutost ne uzrokuje bol, mo転e vam dati ose・aj nelagode. Prva stvar koju treba uraditi ako imate bol u laktovima je promena ili prilago・avanje bilo kog pokreta koji mogu uzrokovati simptome ili ga pogor邸ati.

Jak bol u levom laktu

Ako mislite da bi va邸 rad mogao biti glavni uzrok va邸eg bola, pogotovo ako se radi o ponavljaju・im pokretima, razgovarajte sa profesionalnim terapeutom, koji ・e vas savetovati kako da promenite svoje kretnje lakta. Jednostavni lekovi protiv bolova kao 邸to je paracetamol analgetik mogu pomo・i u ubla転avanju bola u laktovima. Trebalo bi da ih koristite kada vam zatrebaju, ali najbolje je da ih uzimate pre nego 邸to bol postane veoma jaka. Va転no je da ih uzimate redovno i po preporu・enoj dozi, ali ne biste trebali previ邸e ・esto da ih koristite.

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi NSAID kao 邸to je ibuprofen, koje mo転ete kupiti u apoteci, tako・e mogu pomo・i da smanjite bol u laktovima. Mo転ete koristiti ove lekove protiv bolova za kratak tretman od oko nedelju do 10 dana, ali ako vam u tom periodu nisu pomogli potrebno je da se javite svom lekaru. NSAID mogu izazvati probleme sa digestivnim taktom poreme・aji stomaka, slabost…, tako da treba voditi ra・una da se ti lekovi ・esto ne koriste. NSAID tako・e ima pove・an rizik od sr・anog udara ili mo転danog udara.

Iako je pove・an rizik mali, treba biti oprezan u pogledu uzimanja tih lekova ukoliko postoje drugi faktori koji mogu pove・ati va邸 ukupni rizik. Uverite se da ne stavljate ni suvi邸e vrelo ni hladno direktno na ko転u kako bi izbegli spaljivanje ili iritiranje ko転e, i ne koristite ih predugo — minuta svakih par sati treba biti dovoljno. Da bi spre・ili slabljenje zglobova u laktovima i samih mi邸i・a, preporu・ujemo da se ne odmarate vi邸e od nekoliko dana.

Jednostavne ve転be vam mogu pomo・i da vratite okret, uspostavite snagu, olak邸ate krutost i pomognete da se va邸 lakat vrati u normalu. Mo転ete raditi niz ve転bi koji su osmi邸ljenje da oja・aju i stabilizuju mi邸i・e koji podr転avaju va邸 lakat. Tekst je op邸iran, mada dosta uop邸ten. U svakom slu・aju hvala onome ko ga je postavio. Informativni portal o prirodnom i zdravom na・inu 転ivota. Javlja se kod sportaša koji se bave hrvanjem, gimnastikom, nogometom, rugbyjem, dizanjem utega ili skokovima.

U rizičnu skupinu također spadaju osobe koje imaju urođenu slabiju elastičnost ligamenata, onih koji nakon dislokacije nisu prakticirali kvalitetnu fizikalnu terapiju, kao i kod osoba koje su već bolovale od dislokacije ili neke druge ozljede zgloba lakta.

Ako osjetite bol u laktu, savjetuje se da promijenite ili prilagodite pokret koji uzrokuje bol ili je pogoršava. Ako mislite da vaš posao uzrokuje bol, savjetujte se s fizioterapeutom.

On će vam savjetovati kako promijeniti određene kretnje i načine kako poduprijeti lakat tijekom rehabilitacije, ako je već došlo do oštećenja. Fizijatrijski pregled započinje razgovorom kojim se dobiva uvid u sadašnje tegobe i ranije bolesti.

Savinite lakat pod pravim kutem. Burzitis se može desiti i nakon lokalne infekcije. Zatvori Facebook Twitter Whatsapp Viber Kopirajte adresu.

Analgetici poput paracetamola mogu pomoći u ublažavanju boli. Preporučuje se koristiti ih prije no što bol postan.

Ostavite odgovor

Jedan od najupe・atljivijih simptoma burzitisa

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *