Bolovi u ramenima i nadlakticama

Bolovi u ramenima i nadlakticama

Bol u ramenu je ・est problem i veoma uobi・ajeno stanje kod ljudi; stanje koje mo転e da uti・e na svaki deo va邸eg 転ivota. Postoje mnogi uzroci bolova u ramenu, a le・enje nekada zna da bude veoma dugo i naporno. Za ve・inu ljudi bolovi u ramenu ・e se tokom vremena pobolj邸ati odgovaraju・om terapijom. Kod mla・ih ljudi, bolovi u ramenu verovatno su posledica nezgode ili povrede. Me・utim, kako starimo, dolazi do prirodnog starenja zgloba ramena, pa bol mo転e pre・i u trajno stanje.

Dobra je vest da ・e se s odgovaraju・im le・enjem bol u ramenu pobolj邸ati, ili sasvim nestati, kako bi se mogli vratiti svakodnevnim aktivnostima.

 • Share on facebook.
 • Međutim, ako je bol dugotrajna i traje duže od nekoliko tjedana ili mjeseci — vrijeme je da potražite liječničku pomoć.
 • Rame se sastoji od tri kosti klju・na kost — clavicula, lopatica ・・ scapula i humerus — ramena kost, kao i mi邸i・a, ligamenata i tetiva. Veze izme・u kostiju ramena ・ine rameni zglobovi. Obi・no kada mislimo na rameni zglob to se odnosi na glenohumerlani zglob, koji je i glavni zglob ramena, ali 邸ire obuhvata i akromiklavikularni zglob.

  Da bi moglo da radi 邸iri opseg aktivnosti ruku i 邸aka, rame mora biti mobilno, ali isto tako i dovoljno stabilno kako bi dozvoljavalo razne aktivnosti kao 邸to su guranje, povla・enje i podizanje. Tokom vremena hrskavica na zglobovima mo転e postati istro邸ena ili mo転e postati o邸te・ena zbog povrede ili neke nesre・e, 邸to dovodi do razvoja osteoartritisa.

  Osteoartritis je karakteristi・an za starije ljude, kod kojih se hrskavica vremenom istro邸ila, pa se javlja bol u ramenu koji mo転e ograni・iti kretanje. Smrznuto rame je stanje koje se javlja kada vezivno tkivo ramena postane upaljeno, ali razlog za邸to se to de邸ava jo邸 uvek nije dovoljno poznat. Kod ovakvog stanja ramena se te邸ko pomeraju. Smrznuta ramena se mogu pojaviti kao posledica nekog drugog stanja — na primer, zbog operacije ili povrede.

  Bolovi povezani s zapaljenjem burze tako・e su ・esti u ramenu. Burza je mala kesica ispunjena te・no邸・u koja smanjuje trenje izme・u dve strukture, kao 邸to su kosti, mi邸i・i i tetive. U ramenu, burza koja le転i izme・u tetive okvira za rotaciju i ko邸tanog vrha ramena mo転e se upaliti, naj・e邸・e s ponavljaju・im pokretima.

  Ligamenti su mekana tkiva koja povezuju kosti. Oni pru転aju stabilnost ramenu tako 邸to dr転e kosti na mestu na kojem trebaju da budu. Fleksibilno tkivo koje poma転e u odr転avanju ramena na mestu ・・ labrum, ・mo転e postati rastrgano. Direktni udarac u rame mo転e rezultovati bolom, a to se ・esto doga・a kod ljudi koji se bave sportom, ali mo転e se tako・e pojaviti i kao rezultat samog pada.

  Bolovi u ramenima i nadlakticama

  Problemi sa zglobovima i nervima na vratu i gornjem delu le・a tako・e mogu biti izvor bola u ramenima. Ovaj nerv mo転e biti povre・en kao posledica dislokacije ramena ili lomljenje nadlaktice i mo転e uzrokovati slabost u pomeranju ruku od tela.

  Osobe s bolovima u ramenu mogu do転iveti bol duboko u ramenu, na le・ima ili na prednjem delu ramena i na gornjem delu ruke. U nekim uslovima mo転e do・i do smanjenja pokreta, a pomeranje ramena mo転e uzrokovati ose・aj bola.

  Sprovo・enje temeljnog fizi・ko ispitivanja, kao i preko postavljenih pitanja o eventualnim nedavnim povredama ili drugim zdravstvenim uslovima lekar ・e utvrditi ta・an uzrok va邸eg stanja i iz tih informacija utvrditi na・in le・enja.

  Budu・i da je bol u ramenu jedna od naj・e邸・ih stanja u ortopedskom svakodnevnom 転ivotu, pregled i dijagnoza su rutinski postupci. X-zraci pru転aju slike kostiju i zglobova.

  Rupture nastaju kao posljedica ozljede te trošenja i degeneracije tetiva u osoba starije životne dobi. Međutim, jačina bola u grudima često ne određuje težinu i ozbiljnost neke bolesti.

  Oni mogu pokazati sve promene uzrokovane nekom bole邸・u, npr. Ultrazvuk se koristi za posmatranje mekih tkiva od povr邸ine ko転e do povr邸ine kostiju. Pregled je potpuno bezbolan, nije 邸tetan za ljudski organizam i nalaz se dobija odmah nakon pregleda. CT i MRI.

  Kompjuterizovana tomografija CT i snimanje magnetskom rezonancijom MRI obi・no nisu prvi testovi koji se koriste za istra転ivanje bola ramena. Mogu se koristiti kada se sumnja na prelom ili je uklju・ena nesre・a. To ・e pomo・i u odre・ivanju opsega povrede i je li potrebna daljnja procena i le・enje hirurga. Jedan od prvih pristupa le・enju bolova u ramenu uklju・uje fizikalnu terapiju i modifikovanje aktivnosti koje pogor邸avaju bol. Fizioterapeutska ve転ba ・e nastojati da re邸i probleme kao 邸to su krutost i slabost, kao i vratiti snagu i pokretljivost va邸ih zglobova i mi邸i・a.

  Led se primenjuje u roku od 48 sati od povrede, kako bi smanjili otok, dok se toplotni tretman uglavnom koristi kod hroni・nih slu・ajeva za podsticanje protoka krvi i opu邸tanje tkiva. U slu・aju bolova u ramenima va転no je da zglob miruje, kako bi smanjili akutnu upalu, ali nikako ne treba u tome preterivati, ne treba odmarati predugo, jer to sa druge strane mo転e dovesti do uko・enosti zgloba.

  Lekovi kao 邸to su paracetamol i niske doze anti-inflamatornih lekova mogu biti korisni u kontroli bola dok radite na odr転avanju i vra・anju pokreta i funkcije, me・utim, ako imate visoki krvni pritisak ili sr・anu ili bubre転nu bolest, obavezno se obratite svom lekaru pre upotrebe tih lekova.

  Bol u grudima - Šta sve može da znači bol u grudima? - Ordinacija Limana

  Lekovi se ne smeju smatrati dugoro・nim re邸enjem za otklanjanje bola u ramenu. Ako vam se bol nastavlja, i nakon du転eg uzimanja lekova, raspitajte se o drugim mogu・nostima le・enja. Iako je va転no da razumete da svi lekovi imaju nuspojave, za ve・inu ljudi oni su jedino sredstvo za smanjenja bola i oni ih uglavnom dobro podnose.

  U slu・ajevima smrznutog ramena mo転e se predlo転iti hidrodilatacija. To je ubrizgavanje te・nosti fiziolo邸ki rastvor i steroidi u zglob. Postoje dokazi koji podupiru ovaj tretman za olak邸anje simptoma i bolji raspon pokreta.

  Pokazalo se da fizioterapija u danima nakon tretmana daje daljnja pobolj邸anja. Za ve・inu ljudi bolovi u ramenu tokom vremena ・e se pobolj邸ati odgovaraju・im, konzervativnim le・enjem, me・utim, u nekim slu・ajevima mo転e biti potrebna i operacija. Mo転da ・e bi.

  Ostavite odgovor

  Imam smrznuto rame,kao i osteoartritis

  Objavio

  Komentar

  Neophodna polja su označena *