Bolovi u zglobovima lakat

Njegova struktura mu omogu・ava pokretanje — kako savijanje tako i rotaciju podlaktice. Formiraju ga 3 kosti jedna u nadlaktici i dve u podlaktici, a tanak sloj hrskavice prekriva krajeve kosti i one formiraju zglob lakta. Vrh lakta ・esto koristimo kao ta・ku oslonca dok na primer sedimo ili obavljamo odre・ene aktivnosti kucanje na tastaturi, i upravo zbog toga je ko転a ovde zadebljala, sa malo nervnih zavr邸etaka, kako ovakav polo転aj ne bi uzrokovao bol. Lakat・ je jedan od ve・ih zglobova, svakodnevno izlo転en povredama, 邸to dolazi i zbog same ・injenice da je na jednom od najaktivnijih delova tela.

Naj・e邸・a komplikacija u zglobu lakta je uko・enost lakta, i ona se javlja kao posledica povrede ili operacije. Ve・ina bolova u laktu ima vrlo jednostavan uzrok i uglavnom prolazi u roku od nekoliko dana.

Bol u laktovima obi・no dolazi od napetih ili zapaljenih mekih tkiva kao 邸to su tetive. Ovu bol u laktu mo転ete tretirati sa lekovima protiv bolova koje mo転ete na・i u apotekama, i dobiti bez recepta; kao i kroz nekoliko dana odmora, i mo転da vam ne・e trebati odlazak lekaru.

Va転no je da se ne odmarate predugo, jer nedostatak kretanja prouzrokuje zatezanje zgloba, a mi邸i・i oko va邸eg lakta slabe, 邸to pove・ava mogu・nost da ・ete imati jo邸 simptoma.

Lekari dijagnostifikuju bolove lakta uglavnom fizi・kim pregledom. Radiolo邸ke tehnike kao 邸to su rendgenska slika i MRI magnetna rezonanca ・esto se koriste za odre・ivanje strukture lakta. Za ve・inu bolesnika s bolovima u laktu, ako se le・e brzo i na odgovaraju・i na・in, prognoza je vrlo dobra. Prognoza se smanjuje ako je bol u zglobovima postala hroni・na ili je posledica postupka koji mo転e biti progresivan ako se ne le・i. Mogu・e je smanjiti ili ・ak spre・iti neke slu・ajeve bolova u laktovima, dok za neke druge uzroke, kao 邸to je autoimuna bolest, mogu・e je smanjiti bolove, ali prevencija je malo verovatna.

Postoje mnogi uzroci bolova u laktovima, ali ve・ina ih je zbog prekomerne upotrebe ili naprezanja zgloba, obi・no zbog posla, ali i kod sportista ili nesre・a. Pojava burzitisa lakta se de邸ava kod ponavljaju・ih i dugotrajnih optere・enja burze, npr.

Razvoju burzitisa doprinosi i neadekvatan oporavak posle npr. Burzitis se le・i lekovima protiv bolova i upala i uglavnom prolazi kroz nekoliko nedelja. Va転no je mirovanje i ustezanje od svih fizi・kih aktivnosti. Bol se javlja postepeno i 邸iri ka spolja邸njoj strani podlaktice ・・ ispod lakta. Na dodir ovo mesto je veoma osetljivo, bolno, a ruka se te邸ko ispravlja u laktu. Da se radi o ovoj bolesti dijagnozu mo転e dati isklju・ivo lekar nakon detaljnog pregleda, sugeri邸u・i odmaranje i izostanak svake aktivnosti.

Teniski lakat naj・e邸・e se javlja kod sportista ・・ tenisera, ali i kod npr. Bol poga・a unutra邸nji deo lakta. Simptomi se razvijaju postepeno, ali vremenom pacijenti ose・aju bol i prilikom jednostavnog podizanja ・a邸e ili 邸olje, pa i samim rukovanjem sa nekom osobom.

Osteoartritis je naj・e邸・i oblik artritisa i on mo転e uticati ili samo na lakat ili na niz zglobova. Reumatoidni artritis tako・e obi・no uti・e na lakat. Artritis tako・e mo転e uzrokovati krutost. Iako krutost ne uzrokuje bol, mo転e vam dati ose・aj nelagode. Prva stvar koju treba uraditi ako imate bol u laktovima je promena ili prilago・avanje bilo kog pokreta koji mogu uzrokovati simptome ili ga pogor邸ati. Ako mislite da bi va邸 rad mogao biti glavni uzrok va邸eg bola, pogotovo ako se radi o ponavljaju・im pokretima, razgovarajte sa profesionalnim terapeutom, koji ・e vas savetovati kako da promenite svoje kretnje lakta.

Jednostavni lekovi protiv bolova kao 邸to je paracetamol analgetik mogu pomo・i u ubla転avanju bola u laktovima. Trebalo bi da ih koristite kada vam zatrebaju, ali najbolje je da ih uzimate pre nego 邸to bol postane veoma jaka.

Va転no je da ih uzimate redovno i po preporu・enoj dozi, ali ne biste trebali previ邸e ・esto da ih koristite. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi NSAID kao 邸to je ibuprofen, koje mo転ete kupiti u apoteci, tako・e mogu pomo・i da smanjite bol u laktovima.

Bol u Laktovima: Naj・e邸・i Uzroci i Kako ga Pravilno Tretirati | Prirodno Le・enje

Mo転ete koristiti ove lekove protiv bolova za kratak tretman od oko nedelju do 10 dana, ali ako vam u tom periodu nisu pomogli potrebno je da se javite svom lekaru.

NSAID mogu izazvati probleme sa digestivnim taktom poreme・aji stomaka, slabost…, tako da treba voditi ra・una da se ti lekovi ・esto ne koriste. NSAID tako・e ima pove・an rizik od sr・anog udara ili mo転danog udara. Iako je pove・an rizik mali, treba biti oprezan u pogledu uzimanja tih lekova ukoliko postoje drugi faktori koji mogu pove・ati va邸 ukupni rizik.

Uverite se da ne stavljate ni suvi邸e vrelo ni hladno direktno na ko転u kako bi izbegli spaljivanje ili iritiranje ko転e, i ne koristite ih predugo — minuta svakih par sati treba biti dovoljno. Da bi spre・ili slabljenje zglobova u laktovima i samih mi邸i・a, preporu・ujemo da se ne odmarate vi邸e od nekoliko dana.

Jednostavne ve転be vam mogu pomo・i da vratite okret, uspostavite snagu, olak邸ate krutost i pomognete da se va邸 lakat vrati u normalu. Mo転ete raditi niz ve転bi koji su osmi邸ljenje da oja・aju i stabilizuju mi邸i・e koji podr転avaju va邸 lakat. Tekst je op邸iran, mada dosta uop邸ten. U svakom slu・aju hvala onome ko ga je postavio. Informativni portal o prirodnom i zdravom na・inu 転ivota.

Share 9. Bol u laktovima: Naj・e邸・i uzroci i kako ga pravilno tretirati. Ukoliko imate upit za neku od naših ostalih usluga, ili želite rezervirati termin za neku drugu uslugu osim pregleda, molimo Vas da ispunite kontakt obrazac. Pošaljite upit. Upit o: Generalni upit. Prijavi me na newsletter.

Pročitao sam i slažem se s pravilima privatnosti. O nama Politika zaštite osobnih podataka Mapa stranice Kontakt. Kontakt 01 59 08 info bodybalance. Radno vrijeme Ponedjeljak - Petak: - Pratite nas. Ova web-stranica koristi kolačiće kako bi poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Saznajte više u politici zaštite osobnih podataka.

Prihvaćam Odbijam. Postavke kolačića.

Ostavite odgovor

Držite 15 do 30 sekundi. Punom ekstenzijom koljena do °

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *