Kod grednih nosaca zglobovi se u pravilu postavljaju

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više nema mogućnosti osnivanja novih grobnih mjesta ali postoji mogućnost ukopa u postojeća grobna mjesta. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o stavljanju groblja ili dijela groblja izvan uporabe kada više nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta.

Odluke iz članka 6. O značenju osobe mišljenje daju Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatski institut za povijest. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može slobodno raspolagati. Ugovor o ustupanju tog korištenja mora se dostaviti upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

Novčanom kaznom u visini od 2. Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o grobljima "Narodne novine", br.

Kod grednih nosaca zglobovi se u pravilu postavljaju

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama". Preuzmite zakon u obliku e-knjige. Zanimljivi linkovi   Gradska groblja.

Pojava kombinovanih lučnih sistema je posledica potrebe racionalizacije elemenata lučnih sistema, kao i oslobađanja temeljnih konstrukcija od velikih horizontalnih sila. Pri tome se mora voditi računa o veličini mogućih izduženja zatege, kako bi se oslonački elementi mogli pravilno isprojektovati. Ovaj sistem se može primeniti u slučaju lučnih krovnih nosača koji se postavljaju na visoke stubove. Ova greda istovremeno deluje i kao zatega preuzimajući silu zatezanja od potiska luka.

Sistem je naročito povoljan za mostovske konstrukcije sa kolovozom postavljenim preko greda za ukrućenje ili za glavne krovne nosače kada se sekundarni elementi krovne konstrukcije takođe oslanjaju na gredu za ukrućenje.

Luk predaje osloncima vertikalne i horizontalne sile. Primena ovog sistema je česta u konstrukcijama mostova. Lučni nosači se danas izvode kao armiranobetonski, čelični ili drveni dok su prošlosti bili izvođeni i od zidanog materijala kamen, opeka. Armiranobetonski luk je jedan od najracionalnijih elemenata betonskih konstrukcija.

Ovo je posledica činjenice da se u pravilno projektovanom i konstruisanom lučnom nosaču usled dejstva spoljnog opterećenja u presecima kao dominantni uticaji javljaju sile pritiska i relativno mali momenti savijanja. S obzirom da preseci praktično ostaju bez prslina luk je veoma povoljan element za premošćavanje većih raspona.

Primena AB lukova se javlja u konstrukcijama mostova, zgrada i različitih inženjerskih objekata. Danas najveći izvedeni raspon lučnog mosta iznosi m Wanxian Bridge, Kina, Pre njega je svetski rekord bio postavljen rasponom od m Most Krk, Hrvatska, Projektant ovog mosta je Ilija Stojadinović, a izvela ga je Mostogradnja iz Beograda. Prilikom izbora ose luka najčešće se polazi od kružnog, paraboličnog ili poligonalnog oblika ose. U slučaju da se na luk prenose veće koncentrisane sile na primer od sekundarnih nosača krovne konstrukcije luk možemo projektovati i kao poligonalni.

Karakteristični poprečni preseci AB lukova se odlikuju raznovrsnošću svojih oblika:Najstariji oblik poprečnog preseka je puni pravougaoni i on se i danas široko primenjuje. U cilju smanjenja težine i obezbeđenja stabilnosti luka van njegove ravni, luk se često izvodi iz dva ili više lukova povezanih poprečnim ukrućenjima u određenim delovima raspona.

Primenom lukova razuđenog poprečnog preseka se postiže značajna ušteda u materijalu, ali su troškovi izrade oplate nešto veći. Najracionalniji su lukovi šupljih sandučastih preseka, kod kojih se naponi zatezanja lakše eliminišu.

Dobra karakteristika ovih preseka je i manja vitkost u sopstvenoj ravni luka. Najčešće se primenjuju za premošćavanje velikih raspona.

Kada je u pitanju silueta luka, treba imati u vidu da se lukovi mogu izvoditi konstantne ili promenljive visine.

Kod grednih nosaca zglobovi se u pravilu postavljaju

Čelični lučni nosači se često primenjuju kao glavni nosači krovnih konstrukcija u kojima je potrebno savladati velike raspone, ali i u mostogradnji gde su rasponi dostigli zaista zavidne vrednosti.

Mogu biti izvedeni kao puni ili kao rešetkasti nosači. Kada su u pitanju konstrukcije lučnih mostova u punoj izvedbi raspon koji može biti ostvaren iznosi približno m. U slučaju da se pojedini delovi konstrukcije mosta izvode od betona, možemo ostvariti raspone i preko m.

Neki od mogućih sistema su prikazani na slici ispod. Kada su u pitanju konstrukcije lučnih mostova u rešetkastoj izvedbi rasponi koji mogu biti ostvareni prelaze i m. Apsolutni rekord po pitanju raspona lučnih mostova iznosi m Chaotianmen Bridge, Kina, Najčešća je primena roštilja sa ortogonalno postavljenim gredama, ali su moguće i neke druge dispozicije.

U statičkom smislu osobina grednog roštilja je da opterećenje koje deluje na jedan nosač prenese na susedne elemente, odnosno da ostale grede koje formiraju roštilj angažuje u prijemu i prenosu opterećenja. Roštiljne konstrukcije se u zgradarstvu upotrebljavaju kao sistemi za pokrivanje osnova većih dimenzija.

(PDF) Betonske konstrukcije Prvi deo 3 stapnielementi | Avdo Busevac - smanjujukg.world

Mogu biti konstruisane na pravougaonoj, trougaonoj, poligonalnoj i kružnoj osnovi, ali i na osnovi nepravilnog oblika. U zgradarstvu se najčešće upotrebljavaju roštilji sa gredama postavljenim u dva ortogonalna pravca, i to paralelno stranama osnove ili pod određenim uglom u odnosu na strane osnove.

U upotrebi su takođe i heksagonalni roštilji u kojima se grede seku pod uglom od 60º. Ovakav sistem omogućava prenos većih tereta ili premošćavanje većih raspona uz minimalan utrošak materijala. Zbog svoje ekonomičnosti nalazi veliku primenu u krovnim konstrukcijama hala, kao glavni krovni nosač ili pak kao sekundarni nosač.

Greda se u ovakvom sistemu izvodi od armiranog betona, vertikale mogu biti betonske ili če.

Ostavite odgovor

ii Neutegnuta zona se drobi mrvi

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *